Privacy policy

Privacy Policy

Bij De Waaiberg Aarsele hechten wij veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de Waaiberg Aarsele en de bevoegde personen werkende binnen De Waaiberg Aarsele, met maatschappelijke zetel te Markegemsesteenweg 75, 8720 Dentergem en met ondernemingsnummer 0629 753 989.

Omdat wij er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt nl. het reageren op ingevulde contactformulieren.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Algemeen

Website

Volgende persoonsgegevens worden verzameld door De Waaiberg Aarsele:

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De Waaiberg Aarsele zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist, bewaren. Algemeen geldt dat de persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij de persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken.

Er wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de derde partijen waarmee we samenwerken werden de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wijziging privacyverklaring

De Waaiberg Aarsele kan de privacy policy wijzigen. Er zal hiervan een melding gemaakt worden op onze website

Beveiliging van de persoonsgegevens

Volgende maatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onregelmatige verwerking:

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Alle personen die namens Waaiberg Aarsele van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan.

Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

De Waaiberg Aarsele kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Jouw rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen heeft u ook het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Voor meer vragen hierover kan u steeds mailen naar senta@dewaaibergaarsele.be.

Klachten?

Indien er klachten zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. U heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming: Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, mail contact@apd-gba.be.